22.03.2022 - Duurzaamheid

Duurzaam watermanagement bij WEPA

22 maart is Wereldwaterdag. Ter gelegenheid hiervan vraagt WEPA aandacht voor de problemen en risico's van watergebruik en de oplossing daarvoor: duurzaam watermanagement.

Toegang tot water lijkt voor ons vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Want: water is kostbaar – en zal in de komende jaren nog kostbaarder worden. Het is niet alleen een onvervangbaar goed, maar het wordt op veel plekken op aarde ook steeds schaarser. Ook een teveel aan water als gevolg van toenemende weersextremen zoals zware regenval, overstromingen en orkanen is een groot probleem. Dit betekent dat watergebruik en klimaatverandering de wereldwijde risico's voor het milieu, de samenleving en het bedrijfsleven doen toenemen.

Het is onze taak als verantwoordelijk familiebedrijf om water duurzaam te gebruiken voor onze productieprocessen, om energie te besparen en zo mens en milieu te beschermen. Dit vereist een duurzaam watermanagement.

Maar wat betekent dat precies? Waar gebruikt WEPA water voor? En hoe pakken we de uitdaging aan om deze hulpbron duurzaam te gebruiken? De antwoorden hierop kunt u hier vinden.

Wat is duurzaam watermanagement?

‘Duurzaam watermanagement’ (DWM) verwijst naar de zorgvuldige omgang met water in particuliere huishoudens of het hergebruik van water in de industrie en de landbouw. Juist daarom concentreert het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek zijn subsidie op de ontwikkeling van innovatieve technologieën, processen en systeemoplossingen voor een duurzaam beheer van de grondstof water.

Het geld van het ministerie gaat naar de volgende thematische gebieden: 'Water en energie', 'Water en gezondheid', 'Water en voedsel', 'Water en milieu' en 'Water in stedelijke gebieden'.

De doelstellingen: het ontwikkelen van overkoepelende sleuteltechnologieën in samenwerking met de industrie, het aanpassen hiervan aan veranderende randvoorwaarden en ze internationaal te verspreiden. Vooral industriële bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, zouden aan samenwerkingsprojecten moeten deelnemen.

Waarvoor heeft WEPA de grondstof water nodig?

Water vormt een van de belangrijkste hulpbronnen voor de productie van onze artikelen. Op onze locaties gebruiken wij oppervlaktewater, grondwater en, in zeer geringe mate, drinkwater, dat wij in onze productieprocessen (proceswater) en voor koeling (koelwater) inzetten.

Aangezien water een van de meest waardevolle hulpbronnen ter wereld is en de WEPA groep ervan afhankelijk is, is een duurzame omgang ermee van essentieel belang. De oplossing: duurzaam watermanagement.

Hoe brengt WEPA duurzaam watermanagement in de praktijk?

Bij WEPA promoten we systematisch het behoud van water als hulpbron. De WEPA fabrieken werken daarom met een waterkringloop waarbij het ingezette water zo lang en zo veel mogelijk wordt gebruikt – een soort hefboom voor het sluiten van waterkringlopen.

De hele papierindustrie is zeer water-intensief, aangezien water in het proces ettelijke functies vervult: het dient bijvoorbeeld als verdunnings- en transportmedium. En het wordt ook ingezet bij de voorbereiding en zuivering. Hierbij worden balen oud papier en pulp opgelost in water om een vezelpulp te vormen waaruit vreemde stoffen worden verwijderd. Naast andere stappen bij de sortering wordt bij oud papier ook het ontinktingsproces toegepast, waarbij drukpigmenten worden uitgewassen en afgeschuimd met toevoeging van lucht. De gereinigde vezelpulp wordt naar de papiermachine gepompt, waar hij vervolgens grotendeels uit water bestaat om vellen te vormen.

In de papiermachine worden de vezels gedroogd via de zeef- en droogsecties en een groot deel van het onttrokken water wordt hergebruikt in kringlopen. Het grootste deel van het water wordt na gebruik en daaropvolgende reiniging weer naar het oppervlaktewater geleid. Zuiver koelwater daarentegen kan na gebruik rechtstreeks in het oppervlaktewater worden geloosd.

Dankzij ons duurzaam watermanagement hebben we ons relatieve waterverbruik sinds 2016 met 40% verminderd – en we blijven werken aan een systematische verbetering van het watermanagement.

Ons gezamenlijk project met het WWF

Om het milieu en de samenleving te beschermen, is het cruciaal dat mensen zich bewust zijn van en inzicht hebben in de risico's van watergebruik en het bijbehorende management. Om deze reden hebben wij onze krachten gebundeld met onze jarenlange partner WWF Duitsland en een nieuw project op poten gezet: wij zijn met het WWF-Water-Stewardship-Programma van start gegaan met het beoordelen van onze waterrisico's voor al onze 13 fabrieken. Met dit project zetten we een stap verder in de richting van duurzaam watermanagement.

De focus: een analyse van de risico's voor milieu, mensen en bedrijven in verband met het watergebruik – zoals waterschaarste, overstromingen of slechte waterkwaliteit. Het waterrisico wordt bepaald met het Water-Risk-filter. Het instrument van het WWF stelt risico-scores op voor elke vestiging. De daaropvolgende vaststelling van de strategische waterdoelstellingen is gebaseerd op deze analyse.

Met dit project willen wij het waterrisico voor alle vestigingen van de WEPA groep en, in een tweede stap, voor onze gehele toeleveringsketen, adequaat verminderen. Daarnaast zal WEPA samenwerken met andere watergebruikers en participanten om duurzaam watergebruik op het niveau van riviergebieden te bevorderen. Samen met het WWF wordt al een concreet meetbaar doel ontwikkeld, dat medio dit jaar in ons volgende duurzaamheidsverslag zal worden gepubliceerd.

Meer informatie hier: Duurzaamheid bij WEPA

Contact Delen