29.07.2021 - Duurzaamheid

Wereldnatuurbeschermingsdag – WEPA ruimt op!

 

Koffiebekers langs de weg in het bos? Plastic afval langs een rivier? Afval overal waar je kijkt? WEPA hecht veel waarde aan het beschermen van de natuur. Daarom hebben we voor de ‘Wereldnatuurbeschermingsdag’ op 28 juli iets speciaals bedacht: een ‘WEPA clean-up’. Dat betekent dat bij een grote clean-up-actie zwerfafval wordt geraapt en opgeruimd.

De gezamenlijke actie van de WEPA groep en de WEPA Stiftung vindt plaats op diverse WEPA locaties. 

De Wereldnatuurbeschermingsdag

De ‘Wereldnatuurbeschermingsdag‘ is helaas een wat minder bekende actiedag. Dat is niet zo gek, want er vonden de afgelopen jaren maar weinig grote acties op dit gebied plaats. Er is geen organisatie die deze dag voor zich claimt en ook de oorsprong ervan is niet bekend. Het onderwerp milieuvervuiling krijgt duidelijk meer aandacht op bekendere actiedagen zoals de Earth Day of de Wereldmilieudag.

Daarbij heeft de ‘Wereldnatuurbeschermingsdag’ een heel duidelijk doel. Het belangrijkste aspect hierbij is de aandacht vestigen op milieuvervuiling. Tegelijkertijd moet deze dag mensen aanmoedigen om iets tegen de vervuiling van het milieu te ondernemen. Ons maakt het niet uit of een actiedag bekend is. Belangrijker is het doel. Daarom wordt de WEPA groep op deze dag actief met een heleboel gemotiveerde medewerkers in Europa.

Waarom is milieubescherming zo belangrijk?

Mensen kunnen het effect van hun eigen handelen niet altijd bevatten – dat is normaal. Een stukje plastic afval wordt tijdens een wandeling door het bos achteloos weggegooid? Geen goed idee! Want ook al lijkt dat op dat moment niet zo erg, op den duur veroorzaakt dit een flinke milieuvervuiling, wanneer iedereen zijn afval zo zou weggooien.

Natuurbescherming probeert het evenwicht te herstellen en levert randvoorwaarden waaraan ieder individu zich kan oriënteren. En natuurbescherming verhindert dat de natuur om economische belangen te veel schade wordt toegebracht. Natuurbescherming begint in het klein. Ook dagelijkse handelingen kunnen grote uitwerkingen hebben.

Milieuvervuiling

Natuur en milieu lijden onder de gevolgen van milieuvervuiling. Afval en verontreinigingen op het land, in het water en in de lucht verslechteren de leefomstandigheden. Dat leidt ertoe dat dieren en planten geen geschikte leefomgeving meer vinden. Sommige soorten dreigen uit te sterven. Maar de gevolgen van milieuvervuiling betreffen ook de mens zelf.

Wat zijn de gevolgen van milieuvervuiling?

Wereldwijd sterven er jaarlijks zo’n 4,5 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat heeft een studie van Greenpeace Zuidoost-Azië aangetoond. In dezelfde periode ontstaat er rond de 8 miljard US-dollar aan kosten wegens ziekteverzuim en behandelingen.

Net zo relevant is de vervuiling van het water. In nieuw geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden overlijden alleen door watervervuiling jaarlijks honderdduizenden mensen.

De gevolgen die milieuvervuiling voor de toekomst zal hebben, mogen eveneens niet worden vergeten. Massale insectensterfte, het overbevissen van de zee en microplastic belasten de natuur.

Waarom is milieuvervuiling een mondiaal probleem?

Er is geen staat waar milieuvervuiling niet bestaat. En in de natuur hangt alles met elkaar samen: sommige trekvogels vliegen de halve aardbol over, landen van de Europese Unie verschepen miljoenen tonnen afval naar de armste landen op aarde. De wereldzeeën zitten vol met plastic en microplastic en bijna elk land met een kustlijn maakt zich schuldig aan overbevissing. En dan is er natuurlijk nog de klimaatverandering die meer dan duidelijk maakt dat de bescherming van het milieu een mondiale taak is. Alleen samen kunnen landen dit succesvol aanpakken. Of het nou om het behoud van beschermde soorten gaat of het vermijden van het gebruik van fossiele brandstoffen – milieuvervuiling is een mondiaal fenomeen. En toch begint het bij elk individu.

Wat kan aan milieuvervuiling worden gedaan?

Iedereen kan wat doen aan de bescherming van lucht, land en zee – in gezamenlijk verband door mee te doen aan opruimacties zoals de clean-up actie van WEPA of alleen. Natuurlijk helpt zichtbare inzet het meest. Wie actief optreedt tegen milieuvernieling en voor biodiverse landschappen en hernieuwbare energie, beïnvloedt daarmee anderen en vestigt de aandacht op misstanden. Elke mens kan immers helpen om ervoor te zorgen dat het beter gaat met het milieu.

Een paar voorbeelden waarmee iedereen kan bijdragen aan het beschermen van de natuur:

  • Hernieuwbare energie bij stroom en verwarming reduceert de luchtvervuiling.
  • Een bewuste omgang met natuurlijke grondstoffen vermindert afval. Dat begint bij een zuinige omgang met water en stroom, zet zich voort met bewust consumeren en eindigt met recyclen en repareren. Lenen in plaats van kopen, repareren in plaats van weggooien– dat is goed voor de portemonnee en voor het milieu.
  • Minder vlees en dierlijke producten eten is goed voor het klimaat en is gezond. Op die manier kunnen miljarden mensen worden gevoed.
  • Een stad kan illegaal gestort afval alleen weghalen, als ze ervan op de hoogte is. Het helpt, wanneer burgers milieuvervuiling melden.

WEPA clean-up actie: samen voor meer natuurbescherming!

Ofschoon de ‘Wereldnatuurbeschermingsdag’ niet de bekendste actiedag voor milieubescherming is, wordt WEPA toch actief. Op 28 juli 2021 organiseert de WEPA Stiftung samen met de WEPA groep op allerlei WEPA locaties in Europa een groots opgezette ‘clean-up’ actie. Betrokken medewerkers rapen afval bij rivieren en in bossen. WEPA zorgt voor een correcte afvoer ervan.

Samen beschermen we flora en fauna en helpen door het opruimen van zwerfafval bij het behoud van belangrijke biotopen en ecosystemen. Bossen en rivieren worden namelijk bedreigd door vuilnis en schadelijke stoffen en zijn tegelijkertijd bijzonder belangrijk voor de biodiversiteit. Vanwege hun ligging in de buurt van steden vormen ze echter populaire plekken voor het illegaal storten van vuilnis en worden ze hard geraakt door de milieuvervuiling.

Daarom neemt WEPA het goede voorbeeld en gaat de strijd aan met illegale stortplaatsen, smerige rivieroevers en zwerfafval. Zo zorgen we er samen voor dat plastic afval, schadelijke stoffen en andere vuilnis het milieu geen schade meer berokkenen.

In sommige delen van Duitsland heeft de actuele hoogwater-situatie de klimaatcrisis weer eens extra duidelijk gemaakt. We hebben gezamenlijk in lokaal overleg gekeken, waar we het beste kunnen helpen.