24.02.2022 - Zrównoważony rozwój

Do 2030 roku Grupa WEPA zredukuje emisje o 52,5%

Cele klimatyczne Grupy WEPA zostały zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative.

Kryzys klimatyczny odczuwamy wszyscy. Czy to poprzez niedobór wody, wymieranie gatunków, zmiany klimatyczne, czy też skutki bezpośrednie, takie jak susze i ekstremalne opady deszczu. Wszystko to stawia przed naszym społeczeństwem ogromne wyzwania i sprawia, że niezbędne jest działanie.

WEPA jest w pełni świadoma swojej odpowiedzialności jako przedsiębiorstwo przemysłowe i dlatego w ramach swojej obowiązującej w całym koncernie strategii zrównoważonego rozwoju wspiera porozumienie paryskie. Firma dołączyła do Science Based Targets Initiative (SBTi) już w kwietniu 2021 roku.

W związku z tym Grupa WEPA przeanalizowała swój ślad węglowy, sporządziła kompletny bilans klimatyczny, zdefiniowała cele klimatyczne w oparciu o metodologię SBTi i poparła je konkretnymi działaniami. Te oparte na naukowych podstawach cele zostały teraz zatwierdzone i zaaprobowane przez SBTi.

Celem społecznym porozumienia paryskiego jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. WEPA również przyczynia się do tego poprzez swój cel oparty na nauce i zobowiązała się za pośrednictwem SBTi do zredukowania własnych emisji o 52,5% do 2030 roku.

WEPA zobowiązuje się zredukować swoje emisje o 52,55% do roku 2030. Naszą wizją długoterminową jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. WEPA koncentruje się tu na działaniach na rzecz efektywności energetycznej i redukcji emisji.

Cele WEPA w całym łańcuchu wartości

Grupa WEPA realizuje ambitne, oparte na nauce cele. Do roku 2030 zmniejszymy emisje z zakresu 1 i 2 oraz zakresu 3 o 52,5% na tonę sprzedanych produktów w stosunku do poziomu bazowego z 2019 roku.

Zakres 1 obejmuje wszystkie emisje z naszych własnych zakładów produkcyjnych (np. procesy produkcyjne), w tym zakupioną parę wodną. Zakres 2 obejmuje emisje związane z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej. Zakres 3 podsumowuje emisje pośrednie wzdłuż łańcucha dostaw.

Wkład WEPA w ograniczanie globalnego ocieplenia

Poprzez cel zredukowania swoich emisji o 52,5% do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2019 Grupa WEPA wnosi wymierny wkład w ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

Aby osiągnąć ten cel, Grupa WEPA stawia na redukcję emisji i następujące działania:

- Program zarządzania energią w całej Grupie skupia się na działaniach z zakresu efektywności energetycznej i zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (biorąc pod uwagę zarówno zakup, jak i własną produkcję, na przykład w naszym zakładzie we Włoszech).

- Innowacyjne technologie i partnerstwa, takie jak fabryka modelowa w Düren. (Wyjaśnienie: Do 2024 roku powstanie budynek badawczy z laboratoriami i zapleczem technicznym. Prowadzone tam są między innymi badania nad wydajnymi technologiami procesowymi, cyfryzacją i zaopatrzeniem przemysłu papierniczego w energię odnawialną.)

- Działania redukujące zakres 3 wspólnie z naszymi wieloletnimi partnerami w dziedzinie zakupu włókien i logistyki

W ten sposób Grupa WEPA wnosi istotny wkład w ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

Kontakt Dzielić