04.04.2023 - Duurzaamheid

Natuurbeschermingswerk met WWF Duitsland – een update over ons projectwerk in het gebied Mittlere Elbe

Al sinds 2017 werken WWF Duitsland en WEPA samen aan verschillende projecten en initiatieven. Naast circulaire materiaalkringlopen ligt de focus daarbij op klimaat-, grondstoffen- en zoetwaterbescherming.

Daarom ondersteunt WEPA graag het natuurherstel van de bedreigde riviervlakte van de Elbe. Het grootschalige project in het kader van van het federale steunprogramma Blaues Band Deutschland dat is ingediend bij het Bundesamt für Naturschutz, implementeert maatregelen om huidige tekorten weg te nemen en het landschap op de lange termijn te beschermen. De aandacht gaat hierbij met name uit naar de in heel Duitsland bedreigde zachthoutooibossen langs rivieren.

Al het nieuws rond de riviervlakte aan de Mittlere Elbe vindt u hier.

Wat is dat voor project in de riviervlakte van de Mittlere Elbe?

We steunen het project Auenerlebnis Mittlere Elbe | WWF, dat direct aansluit op ons vorige project Wilde Mulde. Op deze wijze werkt WEPA voortdurend mee in het projectgebied Elbe-Mulde-Tiefland en ondersteunt zo het WWF om een van de laatste grote ooiboscomplexen in Midden-Europa voor de lange termijn veilig te stellen.

Veel habitats in de riviervlakte zijn ingesteld op een gezonde waterhuishouding en regelmatige overstromingen. De huidige problemen in de projectregio ontstaan onder meer doordat de riviervlaktes steeds meer uitdrogen. Dit heeft verschillende oorzaken. Enerzijds is er al enkele jaren sprake van een gebrek aan kleinere en regelmatige hoogwatersituaties die het landschap van water voorzien. Anderzijds zorgen langdurige droge periodes voor een permanent lagere en verder dalende grondwaterstand. De droogtes ‒ vooral in 2018 en 2019, en ook in de jaren daarna ‒ hebben een negatieve invloed gehad op de toestand van ooibossen, natte weiden en kleine watermassa’s. Door boomziekten zoals essentaksterfte of plagen zoals de eikenprocessierups of de eikenprachtkever worden vooral de bosbestanden extra belast. Met het natuurbeschermingsproject streven we er samen met het WWF naar de eigenschappen van het ooibos te verbeteren door herbebossing en natuurherstel als basis voor biodiversiteit en bescherming tegen hoogwater.

Wat zijn de doelen van het project?

De projectregio aan de Mittlere Elbe kenmerkt zich door een coëxistentie van mens en natuur. Veel waardevolle habitats ‒ zoals alluviale hardhout- en zachthoutooibossen of de typische natte weidegronden ‒ zijn alleen nog versnipperd te vinden. Er bevinden zich veel natuurlijke schatten hier aan de Elbe, die je meestal tevergeefs zoekt bij andere riviergedeelten van de Elbe. Zeldzame soorten zoals de visarend, de wilde kat of de grote eikenbok hebben hun toevlucht genomen tot de projectregio.

Deze belangrijke doelen willen we tegen het einde van 2023 bereiken:

 • De voorbereiding en start van het 10-jarige, grootschalige project ‘Auenrenaturierung an der Mittleren Elbe’ (Ooibosherstel aan de Mittlere Elbe) in het kader van het steunprogramma Blaues Band Deutschland
 • De hiermee gepaard gaande publiciteits- en milieueducatie-initiatieven over de thema’s Elbe en bescherming van uiterwaardenlandschappen
 • De implementatie van diverse habitatmaatregelen en maatregelen ter bescherming van soorten aan de Mittlere Elbe

Wat is de huidige status van het natuurbeschermingsproject?

Sinds het begin van het project is er veel gebeurd. We nemen onder andere deze maatregelen:

 • Voorlopige planning en verdere voorbereidende maatregelen voor de start van het 10-jarige, grootschalige project ‘Auenrenaturierung an der Mittleren Elbe’ in 2023
 • Oprichting van een moederbestand van zeldzame wilgensoorten samen met de beschermde tuin van het Biosfeerreservaat Mittelelbe
 • Vestiging van alluviale naaldhoutbossen als habitat voor de buidelmees, die afhankelijk is van dicht bij water gelegen weidebossen en momenteel ernstig bedreigd is in Duitsland
 • Aanbesteding van het goedkeuringsontwerp voor verdere transformatie van monotone dennenbossen naar soortenrijke gemengde loofbossen

Welke andere initiatieven hebben we geïmplementeerd?

In 2022 hebben we ons gericht op educatie en communicatie. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Tijdens een gezamenlijke excursie naar het projectgebied konden medewerkers van de WEPA locaties Kriebstein en Leuna zich met hun gezin laten informeren over het werk van het WNF en veel kennis opdoen over ooibossen en de bewoners daarvan.
 • Daarnaast werden verschillende milieu-educatieve evenementen gehouden met een kleuterschool, jeugdgroepen en deelnemers aan het vrijwillige ecologische jaar in Sachsen-Anhalt over de thema’s ‘De riviervlakte als habitat’, ‘Duurzame papierproductie’ en ‘Staat van de bossen en duurzaam bosbeheer’.
 • Natuur- en landschapsfotograaf Peter Ibe ondersteunde de eveneens aanwezige media van het samenwerkingsproject.
 • WEPA ondersteunde het Biosfeerreservaat Mittelelbe bij het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van direct ingaande maatregelen voor het vasthouden van water in verschillende riviervlaktegebieden.

En het natuurbehoudproject is nog lang niet voorbij. Samen met het WWF zijn we nog het een en ander van plan en de uitvoering van tal van maatregelen staat gepland voor 2023. Hier een vooruitblik:

 • Dit jaar zal de WWF, met steun van WEPA, het 10-jarige, grootschalige project ‘Auenrenaturierung an der Mittleren Elbe’ starten. In het kader van het steunprogramma Blaues Band Deutschland willen we samenwerken met betrokkenen uit de regio om het leefgebied van de ooibossen te verbeteren en te ontwikkelen tot een parel van biodiversiteit aan de Elbe door middel van gerichte natuurbeschermingsmaatregelen. Onder andere zijn gepland het natuurherstel van kleine watermassa’s en biotopen voor amfibieën, de aansluiting van voormalige hoogwatergeulen en de bescherming van waardevolle natte weidegebieden door de ontwikkeling van een regionaal begrazingsconcept.
 • Deze natuurbeschermingsmaatregelen gaan gepaard met vele kleine en grote evenementen voor geïnteresseerden. WWF en WEPA zijn ervan overtuigd dat we de natuur alleen kunnen beschermen door gezamenlijke inspanning.
 • Delen van WWF’s eigendom aan de Mittlere Elbe vallen al enkele jaren onder zogenaamde procesbescherming. Hierdoor zouden de waardevolle bosgebieden zich weer meer in de richting van wilde natuur moeten ontwikkelen en dat zonder tussenkomst van de mens. Wat daar in de natuur gebeurt en of het concept succesvol is, zijn belangrijke vragen voor het werk van het WWF. Om het proces beter te kunnen monitoren ontwikkelt en test het WWF-bureau ter plaatse momenteel het gebruik van natuurcamera’s en fotovallen.
 • In het najaar van 2023 worden vrijstaande eiken geplant op de natte weiden van de Mittlere Elbe. Deze zijn niet alleen typerend voor riviervlaktes maar vormen ook toevluchtsoorden voor verschillende dieren ‒ bijvoorbeeld voor bedreigde kevers zoals de grote eikenbok. Het doel is om in verschillende leeftijdsgroepen een duurzaam bestand op te bouwen en de aanblik van het landschap ook voor toekomstige generaties te behouden.
 • Ten slotte worden uitgebreide maatregelen geïmplementeerd om vleermuizen en in holen broedende vogelsoorten te ondersteunen door in de WWF-bossen vleermuiskasten en nesthulpmiddelen aan te brengen.

Foto’s:Copyright: Peter Ibe, WWF Duitsland

Contact Delen