Ons fundament

Wij handelen volgens onze waarden, nemen de belangen van stakeholders serieus en dragen zorg voor het welzijn van mens en milieu, waarbij we verder gaan dan de wettelijke vereisten.

Het fundament van onze WEPA duurzaamheidsstrategie garandeert dat wij de belangen van alle stakeholders serieus nemen, waardegericht handelen en ons inzetten voor mens en milieu op een manier die verder gaat dan de wettelijke vereisten. Geëngageerde en gekwalificeerde werknemers zijn onze belangrijkste succesfactor. Daarom willen wij onze bijna 4.000 medewerkers op 13 Europese locaties, allemaal actief voor de WEPA groep, de beste plaats bieden voor hun talenten en vaardigheden, hun persoonlijke ontwikkeling en om samen te werken. We hebben dit verankerd in ons strategieprogramma ‘Perform & Transform – WEPA 2023’, met ‘Best place to work’ als doel van de transformatie. Op die manier willen we onze positie als verantwoordelijke en aantrekkelijke werkgever blijvend versterken en uitbouwen. Centraal staan hierbij in eerste instantie de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en het opbouwen van een veelzijdige, stimulerende en motiverende werkomgeving. Onze medewerkers staan garant voor de hoogste productkwaliteit, die wij naadloos waarborgen via ons kwaliteitsmanagement. Als familiebedrijf hechten wij daarnaast veel waarde aan partnerships op de lange termijn, evenals aan de garantie dat in de hele productieketen aan onze hoge eisen en normen wordt voldaan.

Veiligheid en gezondheid op het werk

Onze doelstellingen en ambities

Wij verplichten ons ertoe om zonder compromissen de gezondheid en veiligheid van onze werknemers te waarborgen.

 • We zullen alle WEPA locaties in 2023 volgens ISO 45001 laten certificeren.
 • Wij streven naar nul arbeidsongevallen en een jaarlijkse reductie van de LTIR* met 10 %.

*: *Lost Time Injury Rate – verloren tijd door ongevallen

Productveiligheid

Onze doelstellingen en ambities

Productveiligheid en kwaliteit hebben voor de WEPA groep een hoge prioriteit. Onze producten en diensten voldoen hier aan de hoogste normen.

 • Wij verplichten ons ertoe om potentieel schadelijke inhoudsstoffen continu te vermijden, te reduceren of te vervangen en gaan hierbij verder dan de wettelijke grenswaarden.
 • Wij zijn transparant over alle gebruikte inhoudsstoffen.

‘Best place to work’

Onze doelstellingen en ambities

Onze medewerkers zijn de belangrijkste succesfactor van ons toekomstgerichte familiebedrijf. Voor 2023 willen we vooruitgang boeken op het gebied van betrokkenheid, kwalificatie, diversity en een Modern Work Environment.

 • Betrokkenheid: rating bij de betrokkenheidsindex > 4 (maximumwaarde 5)*
 • Kwalificatie: aanbieden van onze scholingsmaatregelen aan 100% van de werknemers en beoordeling van de kwaliteit van de trainingsmaatregelen > 4 (maximumwaarde 5)**
 • Diversity: introductie van een gestructureerd diversity-management volgens de leidraad van het ‘Charta der Vielfalt’, het veelzijdigheidshandvest, en uitvoering van meer dan 50% van de daarin genoemde maatregelen***
 • Modern Work Environment: verbetering van de externe werkgeversbeoordeling in de Kununu-rating tot > 4 (maximumwaarde 5) en onderscheiding door een andere relevante werkgeversbeoordeling

*: gebaseerd op een beoordeling door een extern instituut volgens een internationaal erkende methode

**: intern evaluatieproces na elke trainings- of scholingsmaatregel

***: zichtbaar in ons managementsysteem en onze bestuursstructuren

Transparantie van de productieketen

Onze doelstellingen en ambities

Een verantwoord beheer van de productieketen vormt voor de WEPA groep een essentieel onderdeel van de compliance.

 • Alle leveranciers stemmen met de waarden,met de Code of Conduct voor leveranciers van de WEPA groep en met de Europese richtlijn voor zorgvuldigheid in de productieketen (in Duitsland: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) overeen.
 • 100 % van onze directe leveranciers wordt voor 2024 gecontroleerd door een systematische online-gesteunde risicoanalyse wat betreft zorgvuldigheidsplichten qua mensenrechten en milieu.
 • Wij streven naar een productieketen zonder ontbossing. Voor 2024 eisen we hiertoe van al onze pulpleveranciers een commitment.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze doelstellingen en ambities

Als WEPA groep zullen wij onze verantwoordelijkheid voor de samenleving en onze directe omgeving blijven nemen en verder uitbreiden.

 • Ook in de toekomst: deze verantwoordelijkheid op het gebied van ecologie, sport, cultuur en sociale zaken blijven waarnemen. Deze zijn op alle locaties van even groot belang. Steunen ervan draagt bij tot de verbetering van de levenskwaliteit in de regio.
 • Ook in de samenwerking met de WEPA Stiftung: blijven wij met vol elan werken aan onze maatschappelijke betrokkenheid en zullen we gezamenlijk het bewustzijn over hygiëne- en milieukwesties vergroten
Onze partners

Onze partners

Een vertrouwelijke samenwerking met externe partners hebben wij als duurzaam familiebedrijf altijd als vanzelfsprekend beschouwd.

Samen zetten we ons in voor milieu- en sociale projecten en selecteren we zorgvuldig welke partnerships onze integrale benadering van duurzaamheid ondersteunen. Door deze dialoog ontwikkelen wij ons voortdurend verder en kunnen wij met onze inzet zaken die wij belangrijk vinden positief veranderen. Al doende leren en profiteren we van elkaar – ten gunste van mens en milieu.

LEES MEER

WEPA Gedragscode

De WEPA-gedragscode vat de basisovertuigingen en -waarden samen die kenmerkend zijn voor het familiebedrijf WEPA en hoe de medewerkers van de WEPA Group zich in de meest uiteenlopende situaties conform kunnen gedragen. De gedragscode maakt deel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de onderneming. U kunt het document hier downloaden.

Download nu!
 WEPA Gedragscode

Naar de andere actiepunten van onze duurzaamheidsstrategie

Contact Delen