Ecologische performance van onze productie
WEPA Duurzaamheidsverslag 2021 ↓

Ecologische performance van onze productie

Wij streven naar CO2-neutraliteit, een duurzame watervoetafdruk en wij volgen de Zero-Waste-aanpak.

Voor 2040 willen wij klimaatneutraal worden en we hebben ons voor 2030 een 1,5°C-compatibel doel gesteld bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Deze doelstelling voorziet in een vermindering van -52,5% CO2eq voor 2030 in de scopes 1, 2 en 3. Onze klimaatdoelstellingen gaan gepaard met voortdurende efficiëntieverbeteringen en een toenemend gebruik van groene energie. Op basis van het WWF-Water-Stewardship-project hebben we concrete waterdoelstellingen vastgelegd. Bovendien zullen wij voor 2025 100% van het productieafval recyclen voor materialen of energie. Daarbij maximaliseren we de recycling van materiaal.

Verder is de WEPA groep gecertificeerd volgens ISO 14001 en ISO 50001. Dit benadrukt onze inzet voor milieukwesties en onze bewuste omgang met energie als hulpbron.

Actief tegen klimaatverandering

Onze doelstellingen en ambities

Voor 2040 willen wij klimaatneutraal worden en in het kader van de SBTi leveren we onze bijdrage aan de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C.

  • Reductie van de scope 1 & 2 uitstoot met -52,5 % CO₂eq/t* (voor 2030)
  • Reductie van de scope 3 uitstoot met -52,5 % CO₂eq/t* (voor 2030)
  • Bereiken van het doel wordt ondersteund door een verhoging van de energie-efficiëntie met 10 %.

*: referentiewaarde: eindproducten + verkochte halfproducten + verkochte DIP

Toekomstgericht afvalmanagement

Toekomstgericht afvalmanagement

Wij volgen het principe van een circulaire economie in de zin van een zuinige omgang met hulpbronnen.

  • 100 % van ons productieafval, inclusief het gevaarlijke afval, zal voor 2025 worden gerecycled in de vorm van materiaal of energie.
  • Daarbij streven wij ernaar om de recycling als materiaal te maximaliseren en het energetisch gebruik te minimaliseren

Duurzame omgang met water

Water Stewardship* heeft voor ons als onderneming met waterintensieve productieprocessen een zeer hoge prioriteit – wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor deze belangrijke hulpbron en de betekenis ervan voor mens en milieu.

Contextuele** waterrisico-doelstellingen van de onderneming:

  • Reductie van de waterrisico's i.v.m. activiteiten van de onderneming tot een gemiddeld laag waterrisico < 2,6 in 2030
  • Geen enkele locatie van de WEPA groep mag een risicocategorie > 3,6 hebben

Waterrisico's in de productieketen en in het stroomgebied:

  • De WEPA groep pakt de waterrisico's in haar waardeketen aan en zet zich in voor het handhaven van een goed Water Stewardship.

Commitment ook buiten de productieketen:

  • WEPA creëert, in samenwerking met partners, bewustzijn voor de bescherming van biodiversiteit en is actief betrokken bij het behoud en herstel van natuurlijke habitats in stroomgebieden.

*: Water Stewardship betekent een manier van watergebruik die sociaal en cultureel rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch gunstig is, en wordt bereikt via een proces waarbij alle belanghebbenden worden betrokken en dat zowel lokale als stroomgebiedgerelateerde maatregelen omvat

**: een doelstelling die voortvloeit uit de context van het stroomgebied en die helpt om de ressources te richten op de juiste watergerelateerde uitdagingen op de juiste plaatsen.

Naar de andere actiepunten van onze duurzaamheidsstrategie

Contact Delen