Ecologische performance van onze productie
WEPA Duurzaamheidsverslag 2022 ↓

Ecologische performance van onze productie

Wij streven naar CO2-neutraliteit, een duurzame watervoetafdruk en wij volgen de Zero-Waste-aanpak.

Voor 2040 willen wij klimaatneutraal worden en we hebben ons voor 2030 een 1,5°C-compatibel doel gesteld bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Deze doelstelling voorziet in een vermindering van -52,5% CO2eq voor 2030 in de scopes 1, 2 en 3. Onze klimaatdoelstellingen gaan gepaard met voortdurende efficiëntieverbeteringen en een toenemend gebruik van groene energie. Op basis van het WWF-Water-Stewardship-project hebben we concrete waterdoelstellingen vastgelegd. Bovendien zullen wij voor 2025 100% van het productieafval recyclen voor materialen of energie. Daarbij maximaliseren we de recycling van materiaal.

Verder is de WEPA groep gecertificeerd volgens ISO 14001 en ISO 50001. Dit benadrukt onze inzet voor milieukwesties en onze bewuste omgang met energie als hulpbron.

Actief voor klimaatbescherming

Onze ambitie: klimaatneutraal voor 2040

SBTi 1,5° C doel:

  • Reductie van de CO2-uitstoot voor 2030: - 52,5% CO2eq uitstoot/t * in scope 1 & 2 - 52,5% CO2eq uitstoot/t * in scope 3
  • Bereiken van het doel wordt ondersteund door: + 10% energie-efficiëntie voor 2030**

*= referentiewaarde: eindproducten + verkochte halfproducten + verkochte DIP

** = totaal energieverbruik in MWh/t geproduceerde halffabricaten + geproduceerde DIP

 

WEPA Group vermindert uitstoot met 52,5% tegen 2030 → Klik hier voor het artikel

Toekomstgericht afvalbeheer

Toekomstgericht afvalbeheer

Wij volgen het principe van de circulaire economie in de zin van een zuinige omgang met hulpbronnen.

-    100% hergebruik van materiaal of energie uit productieafval voor 2025

Maximalisering van materiaalgebruik en minimalisering van energieverbruik

Duurzame omgang met water

Water Stewardship* heeft voor ons als onderneming met waterintensieve productieprocessen een zeer hoge prioriteit – wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor deze belangrijke hulpbron en de betekenis ervan voor mens en milieu.

Contextuele** waterrisico-doelstellingen van de onderneming:

  • Reductie van de waterrisico's i.v.m. activiteiten van de onderneming tot een gemiddeld laag waterrisico < 2,6 in 2030
  • Geen enkele locatie van de WEPA groep mag een risicocategorie > 3,6 hebben

Waterrisico's in de productieketen en in het stroomgebied:

  • De WEPA groep pakt de waterrisico's in haar waardeketen aan en zet zich in voor het handhaven van een goed Water Stewardship.

Commitment ook buiten de productieketen:

  • WEPA creëert, in samenwerking met partners, bewustzijn voor de bescherming van biodiversiteit en is actief betrokken bij het behoud en herstel van natuurlijke habitats in stroomgebieden.

*: Water Stewardship betekent een manier van watergebruik die sociaal en cultureel rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch gunstig is, en wordt bereikt via een proces waarbij alle belanghebbenden worden betrokken en dat zowel lokale als stroomgebiedgerelateerde maatregelen omvat

**: een doelstelling die voortvloeit uit de context van het stroomgebied en die helpt om de ressources te richten op de juiste watergerelateerde uitdagingen op de juiste plaatsen.

 

Het belang van water voor WEPA en het belang van de Wereld Water Week → Klik hier voor interview

Naar de andere actiepunten van onze duurzaamheidsstrategie

Contact Delen