24.02.2022 - Duurzaamheid

WEPA groep vermindert emissies met 52,5 % voor 2030

Klimaatdoelstellingen van de WEPA groep werden gevalideerd door het Science Based Targets Initiative.

De klimaatcrisis kunnen we allemaal merken. Aan waterschaarste, het uitsterven van dier- en plantensoorten, klimaatverandering of aan directe gevolgen zoals droogte en extreme regenbuien. Dit alles stelt onze samenleving voor enorme uitdagingen en maakt actie absoluut noodzakelijk.

WEPA is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid als industriebedrijf en ondersteunt daarom met haar voor de hele groep geldende duurzaamheidsstrategiehet klimaatakkoord van Parijs. Al in april 2021 is het bedrijf toegetreden tot het Science Based Targets Initiative (SBTi).

Als gevolg daarvan heeft de WEPA groep haar CO2 voetafdruk geanalyseerd, een volledige klimaatbalans opgesteld, klimaatdoelstellingen gedefinieerd op basis van de SBTi-methodologie en concrete maatregelen uitgewerkt om die te bereiken. Deze wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen zijn nu gevalideerd en goedgekeurd door het SBTi.

De maatschappelijke doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs is de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Ook WEPA draagt hier nu aan bij met haar wetenschappelijk onderbouwde doelstelling en heeft zich via het SBTi ertoe verplicht de eigen emissies voor 2030 met 52,5% te verminderen.

WEPA verplicht zich ertoe de emissies voor 2030 met 52,5% te verminderen. Onze langetermijnvisie is om per 2040 klimaatneutraal te zijn. Bij WEPA ligt de nadruk hierbij op maatregelen voor energie-efficiëntie en emissiereductie.

WEPA’s doelstellingen binnen de waardeketen

De WEPA groep heeft ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Voor 2030 zullen wij de emissies van Scope 1 & 2 en Scope 3 met 52,5% per ton verkochte producten reduceren, uitgaande van het basisjaar 2019.

Scope 1 omvat alle emissies van onze eigen productiefaciliteiten (bijv. productieprocessen), inclusief ingekochte stoom. Scope 2 behelst emissies door het gebruik van gekochte stroom. Scope 3 geeft een overzicht van de indirecte emissies binnen de upstream en downstream toeleveringsketen.

WEPA’s bijdrage aan de beperking van de opwarming van de aarde

Met haar doelstelling om de emissies voor 2030 met 52,5% te verminderen ten opzichte van 2019 levert de WEPA groep een meetbare bijdrage aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius.

Om dit doel te bereiken zet de WEPA groep in op emissiereductie en de volgende maatregelen:

- Een energiemanagementprogramma voor de hele groep, gericht op energie-efficiëntiemaatregelen en toenemend gebruik van hernieuwbare energiebronnen (hierbij kijken we zowel naar aangekochte energie als naar de eigen productie, bijvoorbeeld in onze fabriek in Italië)

- Innovatieve technologieën en partnerschappen, zoals de modelfabriek in Düren (uitleg: voor 2024 zal een onderzoeksgebouw met laboratoria en een technisch centrum worden gebouwd. Hier wordt onder meer onderzoek gedaan naar efficiënte procestechnologie, digitalisering en de levering van duurzame energie voor de papierindustrie.)

- Maatregelen voor de Scope 3 reductie samen met onze jarenlange partners op het gebied van vezelinkoop en logistiek

Op die manier levert de WEPA groep een belangrijke bijdrage aan de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius.

Contact Delen