07.03.2022 - Bedrijven

Nieuwe Code of Conduct van de WEPA groep

Met de introductie van de Code of Conduct (gedragscode) geeft de WEPA groep uiting aan haar waarden en stelt zij een bindend kader vast om een verdere stap te zetten richting verantwoord handelen en duurzaamheid – together for a better life.

Wat een Code of Conduct precies is, welke voordelen deze biedt en wat hij bij WEPA inhoudt, komt u hier te weten.

Wat is een Code of Conduct?

Een Code of Conduct komt overeen met een gedragscode voor werknemers, bestaande uit een serie richtsnoeren en regelingen voor het handelen bij het dagelijks werk. Hij dient ter oriëntatie voor wettelijk en ethisch correct gedrag.

De Code of Conduct kan per onderneming verschillen en wordt aangepast aan de feitelijke behoeften en activiteiten. Op deze manier kunnen bedrijven hun individuele ideeën over de onderlinge omgang vastleggen in overeenstemming met hun bedrijfscultuur. Mogelijke onderwerpen zijn de onderlinge omgang en het gedrag onder collega's, de omgang met geschenken en uitnodigingen, de omgang met informatie, het verbod op discriminatie, de verantwoordelijkheid ten aanzien van de natuur en de eisen voor arbeidsomstandigheden in de hele waardeketen.

Wat zijn de voordelen voor de werknemers?

Om identificatie met de gemeenschappelijke waarden van de onderneming te creëren vormt de Code of Conduct een leidraad en verschaft zo duidelijkheid over het vereiste gedrag. Tegelijkertijd zorgt hij voor transparantie en daarmee voor oriëntatie – ook in lastige kwesties.

Wat zijn de voordelen voor bedrijven?

Enerzijds biedt de Code of Conduct werknemers een hoge mate van zekerheid door concrete voorschriften, anderzijds biedt hij ook de hele onderneming een groot aantal voordelen. Lees hier hoe een gedragscode een positieve invloed heeft op een onderneming.

Imagoverbetering en positieve waarneming van buitenaf

Ondernemingen met een Code of Conduct maken hun positie zeer duidelijk en verzekeren potentiële werknemers dat zij eerlijk en ethisch correct zullen worden behandeld en niet zullen worden gediscrimineerd. Communicatie over correct gedrag en de juiste omgang met elkaar, zowel intern als extern, schept vertrouwen en vormt een basis voor langdurige partnerschappen.

Positieve invloed op sociale verantwoordelijkheid

Een Code of Conduct bevordert sociale veranderingen. Ondernemingen kunnen ertoe bijdragen om van de werkplek een veilige plek voor iedereen te maken. Op die manier ondersteunt een Code of Conduct de sociale verantwoordelijkheid van een onderneming aanzienlijk en maakt deze extra geloofwaardig.

Naleving van wetten

De interne richtlijnen in de gedragscode laten de werknemers zien welke wetten en gedragsregels bij het dagelijks werk moeten worden nageleefd. Zij dienen als een soort handleiding die te allen tijde geraadpleegd kan worden en waarmee handelingen zinvol kunnen worden afgewogen. Het verband tussen wettelijke bepalingen en de praktijk op de werkplek moet op deze manier voor de werknemers inzichtelijk worden gemaakt. Verder regelt een effectieve gedragscode ook welke gevolgen overtredingen van de regels hebben.

Waarom is de Code of Conduct van de WEPA groep geactualiseerd?

Binnen de WEPA groep hechten wij veel waarde aan een gedrag dat correspondeert met onze bedrijfswaarden. Respect, betrokkenheid, duurzaamheid – dat zijn de waarden die wij intern en extern al tientallen jaren uitdragen. Wat we daarmee bedoelen? Dat we elkaar te allen tijde met respect behandelen. Dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar en samen succesvol zijn. Dat we bij ons handelen permanent kijken naar economische, ecologische en sociale aspecten en dat deze met elkaar in harmonie zijn.

Deze fundamentele overtuigingen willen we vastleggen in een gedragscode, zodat medewerkers zich op de hoogte kunnen stellen van de geldende regels en bepalingen van de WEPA groep, zich er in verschillende situaties aan kunnen oriënteren en navenant kunnen handelen.

Het is van essentieel belang dat onze Code of Conduct strikt in acht wordt genomen. Daarom maakt WEPA de gedragscode openbaar.

Wat houdt de Code of Conduct van WEPA in?

Onze gedragscode weerspiegelt onze waarden, ideeën en standaards. Wij hebben ons daarbij vooral op de volgende aspecten geconcentreerd:

Mensenrechten

In onze Code of Conduct hechten wij bijzonder veel belang aan de mensenrechten. Daartoe behoren de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen. Bovendien tolereren wij geen dwang- en kinderarbeid en verbieden wij elke vorm van discriminatie. Bij WEPA houden we ons in elk opzicht aan alle geldende wettelijke voorschriften en officiële eisen en aan de standaards van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Milieustandaards

Niet alleen mensen, maar ook het milieu ligt ons na aan het hart. Daarom gaan we er met respect mee om in alle facetten van ons handelen en volgen wij ook hier zonder uitzondering alle geldende wetten.

Diversiteit en inclusie

Voor ons is diversiteit geen trend, maar de juiste manier om een bedrijf te positioneren. Wij zien mensen als individuen die een schat aan ervaring, kennis en perspectieven met zich meebrengen en op die manier een positieve invloed hebben op de hele onderneming. Anders zijn creëert openheid en ruimte voor creativiteit – en dat is precies waar wij als onderneming naar streven.

Wij zien het als eerste prioriteit dat alle werknemers en sollicitanten zich op hun gemak voelen, gelijk worden behandeld en dezelfde kansen krijgen – ongeacht leeftijd, geslacht, sociale achtergrond, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of een handicap.

Productkwaliteit en productveiligheid

WEPA staat voor voortreffelijke kwaliteit. Alles wat onze magazijnen verlaat, voldoet aan de hoogste standaards. Als wij kwaliteitsafwijkingen in de productie constateren, grijpen wij onmiddellijk in. De producten worden uit de roulatie gehaald en er worden verdere maatregelen getroffen. Als wij klachten krijgen, nemen wij die serieus en zoeken naar een passende oplossing om de productkwaliteit en -veiligheid weer te kunnen garanderen.

U wilt alle details van onze gedragscode weten? Hier kunt u onze gehele Code of Coduct downloaden: Download nu!

 

Contact Delen