03.03.2023 - Duurzaamheid Bedrijven

Update over ons gezamenlijk veenherstelproject met UPM

WEPA en zijn jarenlange partner UPM bundelen hun krachten om een veengebied in Finland te herstellen

 

 

Waarom veengebieden herstellen?

Veel mensen praten erover, je hoort het vaak: er worden bomen geplant. Dit is zeker een belangrijke maatregel om het CO2 in de atmosfeer te reduceren: koolstofdioxide wordt opgeslagen in het bos, dat wederom zuurstof produceert. Het herstel van andere habitats, zoals veengebieden, kan echter een nog groter effect hebben op de CO2-opslag. Dit komt omdat veengebieden uitstekende koolstofputten zijn, d.w.z. plaatsen waar koolstof wordt opgeslagen. In dit opzicht zijn ze een van de meest doeltreffende ecosystemen op onze planeet.

Bovendien spelen veengebieden een belangrijke rol bij de regulering van de waterkwaliteit en -kwantiteit. Bij de kwantiteit gaat het ook over het verzachten van de gevolgen van overstromingen. Veengebieden zijn tevens belangrijke habitats voor soorten die afhankelijk zijn van drasland.

Door het veenherstel, dragen WEPA en UPM dus enerzijds bij tot het beperken van de opwarming van de aarde en anderzijds creëren wij biotopen voor inheemse dieren en planten, wat de biodiversiteit ten goede komt.

 

Wat betekent biodiversiteit?

Kort gezegd gaat het bij biodiversiteit om de verscheidenheid aan ecosystemen en habitats, om de diversiteit aan dier- en plantensoorten en om de genetische verscheidenheid binnen de verschillende soorten.

 

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Kort en krachtig: biodiversiteit is cruciaal voor het menselijk (over)leven. Natuurlijke habitats en de soorten die erbij horen leveren de mensheid

  • voedsel,
  • drinkwater,
  • vezels voor kleding,
  • grondstoffen voor medicijnen,
  • bescherming tegen stormen, overstromingen, erosie, aardverschuivingen, lawines en woestijnvorming

en bovenal regelen ze het klimaat.

Zonder biodiversiteit en de prestaties van ecosystemen die wij mensen op allerlei manieren gebruiken, zouden de bestaansmiddelen, de gezondheid en het welzijn van alle mensen en samenlevingen in gevaar zijn.

 

Hoe draagt het herstel van veengebieden precies bij tot meer biodiversiteit?

Veengebieden (venen, moerassen) zijn waterrijke landschappen die belangrijke ecosysteemdiensten leveren. Dit gebeurt door te fungeren als koolstofopslag en -put, door de waterkwaliteit en het grondwaterpeil te reguleren, en door een habitat voor dieren en planten in drasland te bieden.

Door veengebieden in hun oorspronkelijke staat te herstellen creëren we habitats voor inheemse planten en dieren en dragen zo bij tot de biodiversiteit, het klimaat en het water.

Op die manier keren de typische veenvegetatie en veenbewonende soorten zoals de kruipbraam, de zonnedauw en het moerassneeuwhoen terug.

Op lange termijn hopen wij op de terugkeer van species die nog veeleisender en nog zeldzamer zijn, zoals allerlei mos- en zeggesoorten.

 

Update over ons project in Finland

Het projectgebied was oorspronkelijk een natuurlijk veengebied met hier en daar een paar bomen en grote boomloze gebieden. In de jaren 1970 werd het gebied gedraineerd met behulp van sloten om er op industriële schaal bosbouw mogelijk te maken. Hoewel dit doel nooit werd bereikt, veranderde de habitat in een vrij armzalig bos met kleine dennen. Bovendien zakte het waterpeil, waardoor de bodemvegetatie verschraalde.

Binnen het project zijn alle activiteiten erop gericht het gebied op lange termijn in zijn natuurlijke staat terug te brengen.

De afgelopen maanden zijn ongewenste bomen gekapt om de verdamping te verminderen en het grondwaterpeil weer op een natuurlijk peil te brengen. In het kader van het veenherstel is de verwijdering van deze bomen van doorslaggevend belang. Bovendien werden de kunstmatige sloten gevuld met turf om de afwatering te stoppen en het waterniveau op het gewenste niveau te houden.

Vanwege de sneeuwbedekking is het geplande in kaart brengen van de aanwezige soorten mossen en korstmossen momenteel niet mogelijk. Dit werd uitgesteld tot mei, wanneer de bodemvegetatie te zien is, maar er nog geen kruiden, grassen en zegges aanwezig zijn, die hier in het seizoen groeien.

 

Contact Delen